Çalışma Saatleri / Pazartesi - Cuma 9:00 - 18:00

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 ­ KONU

İş bu sözleşmenin konusu, Satıcı'nın, Alıcı'ya (Tüketici'ye) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve

satış fiyatı belirtilen hizmetin ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması

Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca

tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 2 ­ SÖZLEŞME’NİN KURULMASI

2.1 ALICI SÖZLEŞME’Yİ OKUDUGUNU, ANLADIGINI, HAKLARININ VE YÜKÜMLÜLÜKLERININ

BİLİNCİNDE OLDUĞUNU KABUL EDER.

2.2 SATICI VE ALICI, SÖZLEŞME İLE KARARLAŞTIRILAN EDİMLER ARASINDA HİÇBİR

ORANSIZLIK BULUNMADIĞINI VE KARŞILIKLI EDİMLERIN İŞİN NiTELİĞİNE UYGUN

OLDUĞUNU, SÖZLEŞME KONUSUNA GİREN İŞLEMLER KAPSAMINDA HERHANGİ BİR

TECRÜBESİZLİKLERİNİN BULUNMADIĞINI KABUL EDERLER.

2.3 ALICI, SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALAN İŞLEMLERİN KENDİ MENFAATİNE UYGUN

OLDUĞU KONUSUNDA TAM BİR KANAATE VARDIĞINI VE TÜM ŞARTLARA KENDİ ÖZGÜR

İRADESI İLE, HİÇBİR GÜÇLÜK VEYA SIKINTI IÇINDE OLMADAN, DÜŞÜNEREK, İSTEYEREK

VE BİLEREK UYACAĞINI KABUL EDER.

2.4 SATICI VE ALICI, SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİN HAKSIZ ŞART SAYILABİLECEK BİR

ÖZELLİK TAŞIMADIĞINI, MENFAATLER DENGESİ BAKIMINDAN BİR HAKSIZLIK OLMADIĞINI

KABUL EDER.

2.5 İŞ BU SÖZLEŞME, EKLERİ VE Riskliyapim.com ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLER

KAPSAMINDA TEDARİK EDİLEN BİLGİLER VE ELEKTRONİK VASITALARLA ONAYLANAN

KONULAR KAMPANYALI SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİK’İN 6. MADDESI’NİN GEREKLİLİKLERİNE KARŞILIK GELMEKTEDİR.

2.6 İŞ BU SÖZLEŞME HÜKÜMLERI TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERINDEKI HAKSIZ ŞARTLAR

HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ UYARINCA HERHANGİ BİR HAKSIZ ŞART

İÇERMEMEKTEDİR. HÜKÜMLER DÜRÜSTLÜK VE İYİ NİYET KURALINA AYKIRILIK TEŞKİL

ETMEMEKTE OLUP TÜKETİCİNİN KORUNMASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK

HAZIRLANMIŞTIR.

2.7 İŞ BU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ 6098 SAYILI YENİ BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ DE

DIKKATE ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. YENI BORÇLAR KANUNU’NUN 21. MADDESINDE

ÖNGÖRÜLEN BAĞLAYICILIK VE İÇERİK DENETİMİ ALICI TARAFINDAN YAPILMIŞTIR. İŞBU

SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDEN HİÇBİRİ İŞBU SÖZLEŞME’NİN NİTELİĞİNE VE İŞİN

ÖZELLİĞİNE YABANCI (ŞAŞIRTICI ŞARTLAR) NİTELİK TAŞIMAZ. İŞ BU SÖZLEŞME

HÜKÜMLERİ AÇIK VE ANLAŞILIR BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞ OLUP BİRDEN ÇOK ANLAMI

İFADE ETMEMEKTEDİR.

MADDE 3 ­ SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: HEF PROJE OFİSİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK LTD.ŞTİ.

Adresi: CEBECİ MAH.ATATÜRK BULVARI NO :97/3 SULTANGAZİ/İSTANBUL

Telefon: (0212) 419 71 71

Fax: (212) 419 71 70

E­posta: bilgi@riskliyapim.com.tr

MADDE 4 ­ ALICI(TÜKETİCİ) BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı:

Adresi:

Telefon:

E­posta:

MADDE 5 ­ SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN BİLGİLERİ

Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satiş bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği

gibidir:

Sözleşme Tarihi:

Ürünün Teslim Tarihi:

Teslim masraflarının tutarı : TL

Mal/Ürün/Hizmet Türü: hizmet

Miktarı: ALICININ seçtiği hizmet paketindeki özellikler

Marka/Model: yok

Peşin TL. Satış Fiyatı(Vergiler Dahil): TL

Ek ücretler : Tapu ve Kadastro md,noterler,belediyer,resmi ve özel bankalardan alınacak lehe

hertürlü ücret ve döner sermayelere ilişkin bedeller.

Hizmetin devamına mani olan nedenler : Tapu ve kadastro müdürlüklerindeki şerh,ipotek ve

yürütmeyi durdurma kararları.Belediyelerce istenecek ALICIYA AİT şahsi borçlar.

MADDE 6 ­ GENEL HÜKÜMLER

6.1 ALICI, Madde 5'te belirtilen sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme

sekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli

teyidi verdiğini beyan eder.

6.2 Sözleşme konusu hizmet, yasal 30 günlük süreyi asmamak kosulu ile her bir ürün için

ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI

veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre tüketiciye yazılı olarak bildirilmek

koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir.

6.3 Sözleşme konusu hizmet, ALICI'dan baska bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek

kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.4 SATICI, sözleşme konusu hizmetin eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim

edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla SATICI, sözleşmeden doğan ifa

yükümlülüğünün süresi dolmadan, SATICI’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

6.5 Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için is bu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi

ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli

ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmeti teslimi yükümlülüğünden

kurtulmuş kabul edilir.

6.6 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi

olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu hizmetin süresi içinde teslim edemez ise,

durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme

konusu hizmetin varsa emsali ile degiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun

ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.

6.7 ALICI'nin is bu sözleşmedeki ödeme yükümünün herhangi bir şekilde gerçekleşmemesi

halinde SATICI, tahsil edilemediği hizmet bedelini, hizmetin tamamlanması üzerinden ve

sözleşmede öngörülen faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile birlikte tahsili amacıyla icra takibi

başlatılabilir, alacak davası açılabilir ve diğer hukuki yollara başvurabilir.

MADDE 7 ­ CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca;

7.1 Tüketici; hizmet satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, hizmetin başladığı tarihten itibaren

yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden

cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak

veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

7.2 Tüketicinin cayma hakkını kullanması halinde satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin

kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve

tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve

yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

MADDE 8 ­ YETKİLİ MAHKEME

İs bu Sözleşmeden dolayı her türlü şikayet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl

Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre ALICI’nın veya SATICI’nın ikametgahının

bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne

yapılabilecektir.

7. maddenin düzenlenmesinde yazım şekli ve boyutu ile ilgili yorum farklarına dair haklar saklıdır.